Intoa työhön ja arkeen!

Ryhmävalmennukset ja koulutukset

Teamwork

Ryhmävalmennukset

linked, connected, network-152575.jpg

Tunne Itsesi, Ymmärrä Muita - Ryhmän taipumukset ja Dynamiikka

hook, price, management-405091.jpg

Johtoryhmän Taipumukset ja Dynamiikka

leadership

Johtamisvalmennukset

Etäjohtaminen

Mastermind

Mastermind

coaching

Coaching -pikakoulutus

Virtualgroup

Virtuaalinen ryhmätapahtuma

Ryhmävalmennukset

Ryhmän 5 häiriötä / Ihanteellinen ryhmän jäsen
(kesto: 7 tai 4h , virtuaalisesti 2 x 3 h)

Ryhmän 5 häiriötä -valmennuksen avulla pyritään selvittämään miksi ryhmä ei toimi kunnolla ja mitä ryhmän jäsenet voivat tehdä tilanteen parantamiseksi. Valmennukseen kuuluu etukäteen tehtävä kysely.

Ihanteellinen ryhmän jäsen -valmennuksessa selvitetään miten kukin ryhmän jäsen myötävaikuttaa ryhmän menestymiseen ja miten kukin voi omalla konkreettisella toiminnallaan tukea paremmin koko ryhmän tavoitteiden saavuttamista ja menestymistä.

Ajanhallinta / Luottamus / Coaching
(kesto: 2 - 4h)

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta -koulutuksessa käsitellään samanaikaista suorittamista (multi tasking), keskeytysten aiheuttamia ongelmia, mihin haaskaamme yleensä eniten aikaa sekä millä keinoilla saamme tehtävämme ja ajankäyttömme paremmin hallintaamme.

Luottamus-koulutuksessa käydään läpi luottamuksen eri tyyppejä ja ominaisuuksia konkreettisin esimerkein sekä eri luottamuksen tyyppejä tukevat käytösmallit. Osallistujat myös määrittelevät itselleen konkreettiset keinot, joilla he voivat parantaa luottamuksen ilmapiirin luomista ympärilleen.

Coaching-pikakoulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä coachingista, oppia tuntemaan eri coaching-tekniikoita ja identifioida, miten he voivat soveltaa coaching:ia käytännössä omissa työtehtävissä ja työyhteisössä. Koulutuksessa voidaan tehdä demonstraatio coaching-sessiosta. Osallistujat voivat tarvittaessa myös harjoitella coachausta käytännössä.

Sopii ryhmille ja johtoryhmille, jotka haluavat käyttää enemmän coachingia omassa työssään ja johtamisessa.

Johtoryhmän Taipumukset ja Dynamiikka
(kesto: 7 tai 4h, virtuaalisesti 3,5 h)

Johtoryhmissä yhteistyö, vuorovaikutus ja yhteisen näkemyksen muodostaminen esim. strategiasta tai tavoitteista ovat tärkeitä. Nämä ovat usein myös suurimmat johtoryhmän haasteet. Ryhmässä saattaa myös olla liian monta samalla lailla ajattelevaa ihmistä. Seurauksina näistä usein on, että ryhmän jäsenet eivät mene samaan suuntaan ja samaan tahtiin tai että ryhmä ei näe erilaisia mahdollisuuksia vaan tekee tavanomaisia päätöksiä – sellaisia, joihin he ovat tottuneet ja jotka tuntuvat helpoilta.

Tarkoitettu johtoryhmille, jonka jäsenet haluavat
– tiedostaa paremmin oman johtamistyylin ja kehittää omaa johtajuutta
– parantaa omaa itsetuntemusta ja tiedostaa paremmin oman johtamistyylin ja sen vaikutuksia ihmisiin, ts. tunneälyä
– tiedostaa omaa ajattelutyyliä, käyttäytymistä ja vahvuuksia
– kehittää johtoryhmän dynamiikkaa, vuorovaikutusta ja toimintaa

Tunne Itsesi, ymmärrä muita -Ryhmän Taipumukset ja Dynamiikka
(kesto: 7 tai 4h, virtuaalisesti 3,5 h)

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi tunnistaa omia luontaisia taipumuksia kuten ajattelu-, toiminta- vuorovaikutus- ja oppimistyylit. Lisäksi se sisältää kuvauksia, millaiset asiat stressaavat itseä ja miten yleensä itse käyttäytyy stressaavissa tilanteissa sekä mitkä voivat olla haasteita omaan kehittymiseen. Nämä auttavat parantamaan omaa itsensä tuntemista ja niitä voidaan hyödyntää itsensä kehittämisessä ja ryhmän dynamiikan ja toiminnan kehittämisessä.

Tarkoitettu ryhmille,
– jonka jäsenet haluavat parantaa omaa itsetuntemusta ja tiedostaa omaa ajattelutyyliä, käyttäytymistä ja vahvuuksia
– jotka haluavat kehittää ryhmän dynamiikkaa, vuorovaikutusta ja toimintaa

Mastermind

(kesto: 4 x 60-90 min)

Mastermind:ssa osallistujat auttavat toisiaan pääsemään ongelman ratkaisussa eteenpäin tai jopa ratkaisemaan sen. Osallistujat voivat olla eri ryhmistä tai yhteisöistä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti sovitun määrän kertoja.

Mastermind:n osallistujat oppivat löytämään ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä toisten ryhmäläisten kanssa, jolloin he pääsevät hyödyntämään toistensa kokemuksia ja taitoja. Tätä kautta osallistujille rakentuu luottamus siihen, että vaikeampienkin ongelmien ratkaisemisessa voi päästä eteenpäin ja että pystyy itse tekemään oikeita päätöksiä sekä toimia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mastermind:n kautta syntyy välitön ja arvokas tukiverkosto ja vertaistuki, mikä tehostaa jokapäiväistä positiivista asennetta. Osallistujat myös oppivat suunnittelemaan asiat sellaisiksi kuin haluavat niiden olevan eikä sellaisiksi kuin niiden on kerrottu tai ”pitäisi” olla.

Johtamisvalmennukset

Johtaminen sekä Etäjohtaminen
(kesto: 2-3 h)

Johtamiskoulutuksessa ihmisten johtamista käsitellään osallistujien tehtävien kautta. Osallistujat aktivoidaan jo koulutuksen aikana ajattelemaan omaa johtamistyyliä, suunnittelemaan oman johtajuuden kehittämistä. He tiedostavat oman johtamistyylinsä ja määrittelevät johtamistavoitteensa sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Etäjohtaminen-koulutuksessa käydään läpi etätyöskentelyn ja -johtamisen haasteita ja johtamisen käyttäytymismalleja, jotka tukevat etäjohtamista. Osallistujat määrittelevät itselleen toimenpiteitä, jotka parantavat omaa etäjohtamista.

Itsensä Tunteva Johtaja -valmennus
(kesto: 90 min)

Valmennuksen sisältävä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -esimiesraportti kuvaa omaa johtamistyyliä, suhtautumista muutoksiin, viestintätyyliä, ongelmien käsittelytapaa ja millainen on oma palautteenantotyyli.
Nämä auttavat parantamaan omaa itsensä tuntemista ja niitä voidaan hyödyntää oman johtajuuden kehittämisessä.
Tarkoitettu esihenkilöille ja johtoryhmien jäsenille, jotka haluavat tiedostaa paremmin oman johtamistyylin ja kehittää omaa johtajuutta ja tunneälyä.

Itsensä Tunteva Johtaja -valmennus sisältää:
11-sivuisen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ Esimies-analyysiraportin
90 min henkilökohtaista verkkovalmennusta etäyhteydellä lisenssivalmentajaltamme
Tähän on mahdollisuus lisätä henkilökohtaista valmennusta (coaching)

Itsensä Tunteva Johtaja+ -valmennus
(kesto: 2h)

Tämä valmennus sisältää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -esimiesraportin lisäksi kattava analyysin, joka tunnistaa omia luontaisia taipumuksia kuten ajattelu-, toiminta- vuorovaikutus- ja oppimistyylit. Lisäksi se sisältää kuvaukset, millaiset asiat stressaavat itseä ja miten itse yleensä käyttäytyy stressaavissa tilanteissa sekä mitkä voivat olla haasteita omaan kehittymiseen. Nämä auttavat parantamaan omaa itsensä tuntemista ja niitä voi hyödyntää itsensä kehittämisessä ja oman uran suunnittelemisessa.
Tarkoitettu esihenkilöille ja johtoryhmien jäsenille, jotka haluavat tiedostaa paremmin oman ajattelu- ja käyttäytymistyylin, vahvuudet, oman johtamistyylin ja kehittää omaa johtajuutta ja tunneälyä.

Itsensä Tunteva Johtaja+ sisältää:
12-sivuisen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysiraportin
11-sivuisen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ Esimies-analyysiraportin
2h henkilökohtaista verkkovalmennusta etäyhteydellä lisenssivalmentajaltamme
Tähän on mahdollisuus lisätä henkilökohtaista valmennusta (coaching)

Virtuaalinen ryhmätapahtuma

(kesto: 1-2 h)

Virtuaalisen ryhmätapahtuman tavoitteena on ryhmähengen parantaminen, ryhmäytymisen ja yhteenkuuluvuuden tukeminen, työhyvinvoinnin lisääminen ja työssäjaksamisen edesauttaminen. 

Tapahtuman ilmapiiri on rento ja ei-muodollinen. Se toteutetaan virtuaalisesti tietokoneiden ja videon välityksellä. Osallistujat voivat olla eri paikoissa, esim. toimistoissa tai etänä missä vain, vaikka kotona.

Sisältö räätäloidään ryhmän tilanteen ja toiveiden mukaan. Se voi olla esim. yhdistelmä esitelmiä ja keskustelua ryhmälle tärkeistä aiheista, ryhmän tavoitteiden läpikäynti ja hauskoja tehtäviä ja leikkimielisiä kilpailuja, joissa ryhmän jäsenet pääsevät osallistumaan kaikki yhdessä ja myös pienryhmissä.